Připravujeme nový ročník Plesu Hotelu International, který se uskuteční 2.3.2024

Zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tato Politika ochrany osobních údajů je vypracována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

1.2 Cílem této Politiky je klientům a potenciálním klientům („Klienti“) společnosti Hotel International Brno, se sídlem Husova 200/16, Brno-město, 602 00 Brno („Provozovatel“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele.

1.3 Provozovatel považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.

2. Zásady ochrany osobních údajů

2.1. Provozovatel je při zpracování osobních údajů vázán zejména následujícími zásadami:

2.1.1. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

2.1.2. osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

2.1.3. osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;

2.1.4. při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;

2.1.5. osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a

2.1.6. osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3. Informace pro klienty

Advokát poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:

3.1. Správce osobních údajů

3.1.1. Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Provozovatel. Kontaktní adresa Provozovatele je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách https://ples.hotelinternational.cz/.

3.2. Údaje zpracování a jejich právní základ

3.2.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje zejména za účelem řádného poskytování právních služeb Klientům, a dále za účelem naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, pro účely plnění smlouvy a na základě souhlasu Klienta také pro marketingové účely.

3.2.2. Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především právní předpisy České republiky.

3.2.3. Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě legitimních důvodů. Primárním účelem zpracování se rozumí zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Výjimečně pak Provozovatel zpracovává osobní údaje na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Výslovný souhlas je Klient oprávněn kdykoliv odvolat.

3.2.4. Provozovatel zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail nebo telefonní číslo, číslo bankovního účtu Klienta, případně i zdravotní stav Klienta. Okrajově a pouze na základě výslovného souhlasu Klienta Provozovatel zpracovává osobní údaje také pro marketingové účely.

3.3. Povinnost poskytnout osobní údaje

3.3.1. Provozovatel nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Provozovatel s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucen s ním existující smluvní vztah ukončit.

3.3.2. Klient není povinen udělit Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pokud Klient odmítne tento souhlas udělit, na vznik a trvání smluvního závazku neudělení souhlasu nebude mít žádný vliv.

3.4. Archivační doba

3.4.1. Provozovatel archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Provozovatel je povinen uschovat dokumentaci a spis Klienta po dobu pěti (5) let od ukončení poskytování právních služeb, pokud právní předpis nestanoví odlišně.

3.5. Kategorie příjemců osobních údajů

3.5.1. Osobní údaje jsou primárně zpracovávány přímo Provozovatelem. V některých případech mohou být osobní údaje Klienta poskytnuty za účelem smlouvy o poskytnutí právní služby dalším příjemcům. Takovými příjemci pak mohou být znalci, překladatelé nebo substitučně zmocnění advokáti nebo advokátní koncipienti. Provozovatel sděluje osobní údaje dalším příjemcům pouze v nezbytném rozsahu.

3.5.2. Z důvodu řádného výkonu advokacie je Provozovatel oprávněn odmítnout žádost třetích osob o poskytnutí osobních údajů Klienta. Třetí osobou se rozumí zejména protistrana a její zástupci, účastník řízení a jednání, svědek.

3.6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

3.6.1. Advokát nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.

3.6.2. V případě výjimečného předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii Provozovatel používá vzorové smluvní doložky Evropské komise.

4. Práva Klientů

4.1. Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

4.2. Provozovatel však upozorňuje Klienty, že v rámci poskytování právních služeb mohou být práva Klientů na ochranu osobních údajů limitována Zákonem o advokacii, stavovskými předpisy pro výkon advokacie a souvisejícím veřejným zájmem.

4.3. Právo na přístup k osobním údajům

4.3.1. Klient má právo získat od Provozovatele potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

4.4. Právo na opravu nebo doplnění

4.4.1. Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Provozovatel má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.

4.5. Právo na výmaz

4.5.1. Klient má právo požádat Provozovatel o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

4.5.2. Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících ze Zákona o advokacii nebo v souvislosti s ním.

4.6. Právo na omezení zpracování

4.6.1. V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Provozovatel dočasně omezil zpracovávání jeho osobních údajů.

4.7. Právo na přenositelnost údajů

4.7.1. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Provozovatele své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

4.7.2. Právo na přenositelnost údajů má Klient v případě, že zpracování je založeno na smlouvě o poskytování právních služeb nebo na souhlasu se zpracováním osobních údajů a zpracování těchto osobních údajů se provádí elektronicky.

4.8. Právo vznést námitku

4.8.1. Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Provozovateli. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Provozovatel dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.

4.9. Právo podat stížnost

4.9.1. Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel je oprávněn Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.

5.2. Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.